Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

20

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Aldundiak zabaldu egin du herritarrei informazioa emateko kanalen eskaintza

Foru Aldundiak zabaldu egingo du bere informazio-eskaintza. Izan ere Bizkaia Gertu, kanal berriaren bidez, informazioa emango die herritarrei; horretarako, Aldundiko sailetako egoitzetan jarritako hamabi pantailatan, hauek proiektatuko dira: albisteak, bideoak, kanpainak, erakundearen agenda, web orriak eta www.bizkaia.net orrian argitaratutako gainerako edukiak.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

Diputación amplía la oferta de canales de información a la ciudadanía

La Institución Foral extiende ahora su oferta informativa con un nuevo canal que, bajo el nombre de Bizkaia Gertu, acercará a la ciudadanía, mediante una docena de pantallas distribuidas en las diferentes sedes de los Departamentos Forales, noticias, campañas, la agenda institucional, webs… y demás contenido publicado en www.bizkaia.net.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Aldundiak Igorreko zabortegia itxi du

Zabortegiaren itxierarekin Bizkaiko Foru Aldundiak zabortegiak astiro-astiro ixten joateko hartutako konpromisoa beteko da. Igorrekoak urte eta erdiz edo bi urtez gehiago hondakinak jasotzeko ahalmena luke, gutxi gorabehera.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

La Diputación clausura el vertedero de Igorre

El cierre del basurero responde al compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia de clausurar los vertederos paulatinamente. El de Igorre tendría capacidad de recibir residuos durante año y medio o dos años más aproximadamente.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

2013an, ia 35 mila bisitari izan dituzte Parketxeek

Bizkaiko Foru Aldundiak oso balantze positiboa egiten du Bizkaiko Lurralde Historikoko parketxeek izan duten bisitari kopuruaren eta antolatu dituzten ekintzei buruzko datuen inguruan; sendotu egin delako ingurumen-hezkuntzarako baliabide gisa.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

Casi 35 mil personas visitan los Parketxe en 2013

La Diputación Foral de Bizkaia hace un balance muy positivo de los datos sobre la asistencia y las actividades organizadas por los tres Parketxe del Territorio Histórico de Bizkaia, consolidándose como herramienta para la Educación Ambiental.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Aldundiak energiaren arloko bi laguntza-lerro onetsi ditu toki administrazioarentzat eta familientzat

Guztira 3,5 milioi euro bideratuko dira energia-aurrezpenera, eraginkortasun energetikora eta energia berriztagarrien sustapenera.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La Diputación aprueba dos líneas de ayudas en materia de energía dirigidas a la administración local y a las familias

Se destina un total de 3,5 millones de euros al ahorro, la eficiencia energética y el impulso a las energías renovables.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Itsasoaren haserreak euskal kostaldea astindu du

Bermeo, Lekeitio, Mendexa, Getxo edo Muskiz izan dira Bizkaiko udalerri kaltetuenak otsailaren 2ko, igandeko, egunsentian ekaitz bortitzak bere arrastoak utzi ondoren.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

La furia del mar golpea la costa vasca

Bermeo, Lekeitio, Mendexa, Getxo o Muzkiz son alguna de las localidades de Bizkaia peor paradas por el fuerte temporal que en la madrugada del domingo 2 de febrero barrió el litoral.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Hanburgok 20 urtetan autoak %100ean deuseztatzeko hirigintza-plana bultzatu du

Biztanle-kopuruaren ikuspegitik, Hanburgo Alemaniako bigarren hiririk handiena da eta beste urrats bat ematea erabaki du 20 urtetan bere kaleetatik autoak ehuneko ehunean kentzeko plana itxi duenean.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

Hamburgo impulsa un plan urbanístico que elimine los coches al 100% en 20 años

Hamburgo, la segunda ciudad más grande en población de Alemania, se ha propuesto ir un paso más allá cerrando un plan para erradicar al cien por cien los coches de sus calles en 20 años.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Politika publikoen emaitzak eta eraginkortasuna berdintasunari, ongizateari eta osasunari dagokienez hobetzeko 146 ekintza aurreikusi ditu Eusko Jaurlaritzaren 2013-2020 Osasun-Planak

Danimarka, Finlandia, Norvegia, Suedia, Herbehereak, Erresuma Batua eta Irlandako osasun-politika aurreratuak hartu ditu Planak eredutzat.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

El Plan de Salud 2013-2020 del Gobierno Vasco contempla 146 acciones específicas para mejorar los resultados y la eficiencia de las políticas públicas en términos de equidad, bienestar y salud

El Plan toma como referencia las políticas de salud de países avanzados tales como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Inglaterra o Irlanda.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Gizarte-aurrerapena: dirua ez da guztia

Gizarte-aurrerapenari buruzko lehenengo indizeak emaitza ekonomikoak baztertzen ditu eta oinarrizko giza beharretatik, ongizatetik eta aukeretatik abiatuta kalkulatzen da.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

Progreso social: el dinero no lo es todo

El primer Índice de Progreso Social mantiene al margen los resultados económicos y se calcula a partir de necesidades humanas básicas, bienestar y oportunidades.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Aldundiak hainbat mekanismo aktibatu ditu familia barruko indarkeriari aurre egiteko eta tratu txarren biktimei laguntzeko

Harrera egiteko baliabide berri bat abiarazi da, gizarteratzea eta laneratzea helburu duena; zerbitzua zubia da intentsitate handiko egoitza-programen eta bizimodu autonomo eta independentearen artean.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

La Diputación activa mecanismos para erradicar la violencia familiar y atender a las víctimas de malos tratos

Se ha puesto en marcha un nuevo recurso de acogida dirigido a la inserción socio-laboral que sirve de puente entre programas residenciales de alta intensidad y el acceso a una vida autónoma e independiente.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

85 pertsona aberatsek munduko 3.570 milioi pertsona pobrek bezainbeste diru du

“Eliteentzako gobernatu. Bahiketa demokratikoa eta desberdintasun ekonomikoa” txostenaren ondorioa da hori. Oxfam Intermón GKEk argitaratu du.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

85 personas ricas suman tanto dinero como 3.570 millones de personas pobres del mundo

Esta es la conclusión del informe “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”, que ha publicado la ONG Oxfam Intermón.

Noticia completa

Gora / Arriba