Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

21

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

EUDELek Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Saria jaso du udal administrazioetan praktika onak zabaltzeagatik

“Datu pertsonalak babesteari buruzko euskal udalerrientzako Praktika Onak Gidaliburua” prestatzeagatik jaso du EUDELek aitorpen hau. Halaber, material honek aipamen berezia jaso zuen Europako Herri Administrazioen Praktika Onen Sariaren V. edizioan (2009).

Albiste osoa

Formas de Gobierno

EUDEL recibe el Premio de la Agencia Vasca de Protección de Datos por extender las buenas prácticas en las administraciones locales

El reconocimiento de EUDEL ha llegado por la elaboración del “Manual de Buenas Prácticas para entidades locales vascas en materia de Protección de datos personales”, que ya fue merecedor de una mención especial en la V edición de los Premios a las Mejores Prácticas de las Administraciones Públicas Europeas (2009).

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Aldundiak Bizkairako Energia-Estrategia Iraunkorra onetsi du

Aldundiak energia aurrezteko eta modu eraginkorrean erabiltzeko irizpideen aldeko apustua egin du, Bizkaiko foru, udal, enpresa eta herritar eremuetan.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

La Diputación aprueba la Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia

La Diputación apuesta por criterios de ahorro y eficiencia energética en el ámbito foral, municipal, empresarial y en la ciudadanía de Bizkaia.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Aldundiak hiru kobazulo itxi dituzte saguzar koloniak babesteko

Karrantzako Santa Isabel koba, Turtziozko Siete Puertas meategia eta Berriatuko Atxurra koba.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia clausuran tres cuevas para proteger a las colonias de murciélagos

Se trata de la cueva de Santa Isabel en Karrantza, la mina de Siete Puertas en Trutzioz y la cueva de Atxurra en Berriatua.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Bizkaiko hiri hondakinen gaikako bilketa eta bereizketa Europako %50eko helburura iristen da

Bizkaiko Lurralde Historikoak hiri hondakinen sorrera, gaikako bilketa, bereizketa eta tratamenduaren datuak hobetzen segitzen du, aurreko ekitaldiaren aldean.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La recogida y separación selectiva de los residuos urbanos en Bizkaia alcanza el objetivo europeo del 50%

El Territorio Histórico de Bizkaia continúa mejorando los datos de generación, recogida y separación selectiva, así como de tratamiento de residuos urbanos en comparación con el ejercicio anterior.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Hanburgoko Unibertsitateko adituek lurzoruak tokiko klimaren gainean duen inpaktuari buruzko ikerketan aurreratzen jarraitzen dute

Hanburgoko Unibertsitateko zenbait ikerlarik Hiri Lurzoruaren Klimaren Behatokia (HUSCO ingelesezko sigletan) proiektuaren bidez lurzoruak eta landarediak hiriguneetako kliman duten eraginari buruzko ikerketa abiarazi zuten 2010ean, eta ondorioztatu dute hirietako berdeguneek "bero-uharte" efektua txikitzen dutela.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Especialistas de la Universidad de Hamburgo avanzan en la investigación del impacto del suelo en el clima local

El proyecto HUSCO, Observatorio del Clima del Suelo Urbano en Hamburgo, lanzado en 2010 por un grupo de investigadores de la Universidad de Hamburgo (Alemania) continúa progresando en el análisis de la influencia del suelo y la vegetación en el clima del entorno urbano y concluyen que los espacios verdes de las ciudades reducen el efecto "isla de calor".

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Bizkaiak urtean 600 milioi aurrezten ditu garraio publikoari esker

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren azterlan batean sarearen eragina ebaluatu da, ibilgailu pribatuen erregai eta aparkaleku gastuan oinarrituta.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

Bizkaia ahorra 600 millones anuales gracias al transporte público

Un estudio del Consorcio de Transportes de Bizkaia evalúa el impacto de la red en base al gasto en combustible y aparcamiento de los vehículos privados.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Euskadi buruan mantentzen da mundu mailan trasplanteak egiteko organoen dohaintzari dagokionez

Estatuaren iparraldea munduko alderik solidarioena da trasplanteetarako organoen dohaintzan eta Euskadik ohorezko postua du ranking horretan eta etenik gabe 22 urte daramatza.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Euskadi se mantiene a la cabeza mundial en donación de órganos para trasplantes

El norte del Estado es la zona más solidaria del mundo en la donación de órganos para trasplantes y Euskadi ocupa en ese ranking un puesto de honor, y ya van 22 años consecutivos.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Ekonomia Kolaboratiboaren Munduko Lehen Eguna

"Economistas sin Fronteras" erakundeak lehen "International Collaboration Day" ospatu zuen Comillasko Unibertsitatean; ekitaldi horretan antolakuntzak Ekonomia Kolaboratiboaren gaiari buruz egin duen dossierra aurkeztu zen. Jardunaldian beste finantza batzuk, beste fiskalitate bat eta garatzeko beste eredu batzuk azaldu ziren.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

Primer día mundial de la economía colaborativa

"Economistas sin Fronteras" celebró en la Universidad de Comillas el primer "International Collaboration Day", con la presentación del dossier que la organización ha dedicado a la economía en colaboración, donde se habló de otras finanzas, otra fiscalidad y otros modelos de desarrollo.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Emakume Bitartekarien Sareak baditu 32 eragile jardunean, tratu txarren biktima diren emakumeei laguntza eskaintzen

Indarkeria matxistaren biktima diren 16 emakumeri laguntzea lortu da 2013an.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

La Red de Mediadoras cuenta con 32 agentes activas para ofrecer acompañamiento a mujeres víctimas de malos tratos

En 2013 se consiguió apoyar a 16 mujeres víctimas de violencia sexista.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Europako Parlamentuak autoen CO2 emisioen murrizketa onetsi du

Euroganberak autoen CO2 emisioak murriztuko dituen legea onetsi du, hau da 2015. urterako aurreikusita zeuden 130 gramo egindako kilometrokotik (g/km) 95 g/km-kora 2020. urtean.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

El Parlamento Europeo aprueba la reducción de las emisiones de CO2 de los coches

La Eurocámara aprueba una ley que reducirá las emisiones de CO2 de los coches desde los 130 gramos por kilómetro recorrido (g/km) previstos para 2015 hasta los 95 g/km en 2020.

Noticia completa

Gora / Arriba