Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

22

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Udal Legea lantzeko Euskadiko Udal Kontseiluaren lehenengo bilera

Bilera horren ostean, zazpi lagunez osatutako taldea eratuko da: Gobernuko kide bi, EUDELeko bi eta Foru Aldundi bakoitzeko bana.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

Primera reunión del Consejo Municipal de Euskadi para trabajar la Ley Municipal

Esta reunión es el primer paso al que le seguirá la constitución de un grupo formado por siete personas; dos miembros del Gobierno, dos de EUDEL y uno por cada Diputación Foral.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Europako Hiri Iraunkorren Plataformak Udalsarea 21ek garapen iraunkorraren arloan egindako lana goretsi du

Udalsarea 21, iraunkortasunerako udalerrien euskal sarea, goretsi du Europako Hiri Iraunkorren Plataformak, tokiko mailako garapen iraunkorraren esparruan eta Tokiko Agenda 21 garatzen egindako lana Europako ekimen azpimarragarrien artean sartu duenez.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

La Plataforma de Ciudades Sostenibles Europeas reconoce la labor de Udalsarea 21 en el desarrollo sostenible

La red vasca de municipios hacia la sostenibilidad, Udalsarea 21, ha sido reconocida por la Plataforma de Ciudades Sostenibles Europeas al ser seleccionada entre las experiencias europeas destacadas por la labor realizada en el desarrollo sostenible a nivel local y su desarrollo de la Agenda Local 21.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Aldundiak hainbat jarduera antolatu ditu martxoan eta apirilean parke naturaletan garatzeko

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak, lurraldeko parketxeen bitartez, zenbait jarduera antolatu ditu udaberrirako.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

La Diputación organiza diferentes actividades que se desarrollarán en los Parques Naturales en marzo y abril

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de los parketxes del territorio, ha organizado una serie de actividades para esta primavera.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Generation Awake kanpainak “kito” esan dio hondakinen suntsiketari

Kanpaina hau webgune erabat interaktibo bati buruzkoa da, Europar Batasuneko 24 hizkuntza ofizialetan eskuragarri dagoena. Webgunean, marrazki bizidunetako pertsonaiek erakusten digute egunero hartzen ditugun erosketa-erabakiek nolako eragina duten ingurumenean.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La campaña Generation Awake dice basta al desperdicio de residuos

Esta campaña gira en torno a un sitio web totalmente interactivo disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, donde personajes de dibujos animados muestran el impacto medioambiental que conllevan las decisiones de compra que se toman a diario.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Placemaking: pertsonek eta pertsonentzat egindako hiriak

'Placemaking' delakoak proposatzen du herritarrek espazio publikoak diseinatzea eta parte hartzea, bizi-kalitatea hobetzeko asmoz.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Placemaking: ciudades hechas por y para las personas

El 'placemaking' propone que los ciudadanos diseñen y participen en los espacios públicos para mejorar su calidad de vida.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Eskualdeak autoa aparkatzen du

'Eskolako bidea' programarekin izan den lehenengo esperientzian, Galdakao, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Arrankudiaga eta Arrigorriagan, gasen emisioak 72 tonatan murriztu dira.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

La comarca aparca el coche

La primera experiencia con el programa 'Camino escolar' en Galdakao, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Arrankudiaga y Arrigorriaga reduce en 72 toneladas las emisiones de gases.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Kutsadura atmosferikoak zazpi milioi pertsona hil zituen 2012. urtean

OMEak kutsadura atmosferikoaren esposizioak osasunari ekartzen dizkion ondorioen azken kalkuluak jakitera eman ditu orain dela gutxi: mundu osoan zazpi milioi pertsona hil ziren 2012. urtean arrazoi horregatik.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

La contaminación atmosférica costó la vida a siete millones de personas en 2012

La OMS acaba de hacer públicas las últimas estimaciones sobre las consecuencias para la salud de la exposición a la contaminación atmosférica: siete millones de personas murieron en 2012 en todo el mundo por esta causa.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Aldundiak diru-laguntzen oinarriak eta deialdia ezarri ditu gazte eta denbora luzeko langabeentzako enplegua sustatzeko

Horretarako, bi foru dekretu eman ditu, diru-laguntzak eskatzeko zortzi hilabeteko epea ematen dutenak, martxoaren 17tik urriaren 31ra.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

La Diputación establece las bases y convocatoria de ayudas a la promoción del empleo de jóvenes y parados de larga duración

A través de sendos Decretos Forales que fijan ocho meses de plazo para la solicitud de subvenciones, del 17 de marzo al 31 de octubre.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Bizkaiak kontziliaziora eta genero-ekitatera iristeko bidea ireki du denboraren erabileren sarea abian jarrita

Bizkaiko denboraren erabileren berrikuntzarako sareari denBBora Sarea deritzo, eta haren sustatzaileak Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala dira.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Bizkaia abre el camino hacia la conciliación y la equidad de género con la puesta en marcha de la red de los usos del tiempo

La red para la innovación en los usos del tiempo de Bizkaia ha recibido el nombre denBBora Sarea y está promovida por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Bizkaiko Foru Aldundiak garapenerako GKEen jardueraren bultzada mantentzen du

Lankidetza-hitzarmena onetsi da Hegoa Elkartearekin, 145.200 euroko hitzarmena, lankidetzako foru-politika garatzeko.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

Bizkaia mantiene su contribución a la actividad de las ONGs para el desarrollo

Se aprueba un convenio de colaboración con la Asociación Hegoa por valor de 145.200 euros para desarrollar la política foral de cooperación.

Noticia completa

Gora / Arriba