Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

23

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Europako toki eta eskualde mailako administrazioen manifestua

Europako Udalerri eta Eskualdeen Kontseiluak (CMRE), 40 herrialdetako toki eta eskualde mailako agintarien elkarte nazionalak biltzen dituen erakundeak, hurrengo Europako hauteskundearen aurrean, manifestua argitaratu du.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

Manifiesto de las administraciones locales y regionales de Europa

Manifiesto del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), institución que representa los intereses de las autoridades locales europeas y sus asociaciones en más de 40 países, ante la celebración de las próximas elecciones europeas.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Armañongo natura parkeko informazio gunea ireki da

Turtziozko informazio gunea bidaiarientzat asteburu guztietan egongo da irekita eta Aste Santua, uda eta Gabonetan zabaldu egingo du arreta eskaintzeko aldia (asteartetik igandera arte).

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

El punto de información del Parque Natural de Armañon abre sus puertas

El Punto de información de Turtzioz estará abierto al público todos los fines de semana y ampliará los días de atención (de martes a domingo) en períodos de Semana Santa, verano y Navidad.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Aranzadi Zientzi Elkarteak baieztatu egin du baso-igel jauzkaria leheneratu egin dela Bizkaian

Orduñan espezie hau sustatzeko berariazko habitataren sorkuntzarekin lau urtetan biderkatu egin da aleen kopurua 10etik 300era.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

La Sociedad de Ciencias Aranzadi confirma la recuperación de la rana ágil en Bizkaia

La creación de un hábitat específico para potenciar esta especie en Orduña multiplica su número de 10 a 300 ejemplares en cuatro años.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Pobrezia energetikoa, nolako eraginak dituen gugan

Estatuan zazpi milioi herritar baino gehiago dira "behartsu energetikoak" direnak. Horrela dago jasota oraintsuko txosten baten, esaten duena arazoa % 34 hazi dela azken urteetan.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

Pobreza energética, cómo nos afecta

Más de siete millones de ciudadanos en el Estado son "pobres energéticos". Así lo apunta un informe reciente que asegura que el problema ha crecido un 34% en los últimos años.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Bizkaiko arkitektoek BIA – Bilbao Bizkaia Architecture- sortzen dute

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren (EHAEO) Bizkaiko Ordezkaritzak lurralde historiko honetako arkitektura eta hirigintza dinamizatzea eta lanbidearen erronkei nazioartekotzea, trukea eta hiritarren partaidetza bezalako kontzeptuetatik aurre egitea proposatzen duen ekimena aurkeztu du.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Los arquitectos de Bizkaia crean BIA – Bilbao Bizkaia Architecture

La Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha presentado una iniciativa de dinamización de la arquitectura y el urbanismo en este territorio histórico, apostando por afrontar los retos de la profesión desde conceptos como la internacionalización, el intercambio o la participación ciudadana.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Bilbo trafiko ataskorik gehien duen estatuko hiria da

Bizkaiko hiriburuko gidariek batez beste 24 ordu galtzen dituzte urtean auto-ilaretan; krisiaren ondorioz 2010. urtean ordu kopuru hori ia halako bikoa zen.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

Bilbao es la ciudad del Estado con más atascos de tráfico

Los conductores de la capital vizcaína pierden una media de 24 horas al año en retenciones, casi la mitad que en 2010 por el impacto de la crisis

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Bizkaiak neurtuko du ea leku ona den zahartzeko

Adinekoen Behatokiak lan-metodo bat onartu du, balioko duena zahartze aktiboa eta osasuntsua lortzeko politikak garatzen lagunduko duen tresna analitiko berri bat aplikatzeko.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Bizkaia mide si es un buen lugar para envejecer

El Observatorio de Personas Mayores ha aprobado un método de trabajo para aplicar una nueva herramienta analítica que ayudará en el desarrollo de políticas para un envejecimiento activo y saludable.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Enpresa demokratiko baterantz

Krisia hedarazi zenetik asko dira argitaratu diren txostenak eta azterlanak erakusten dutenak enpresa kooperatiboek eta gizarte ekonomiako beste antolakuntza batzuek hobeto pairatzen dutela krisia kapital enpresek baino.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

Hacia una empresa democrática

Desde que estalló la crisis se han publicado numerosos informes y estudios que muestran que las empresas cooperativas y otras organizaciones de economía social están soportando mejor la crisis que las empresas de capital.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Bilbon % 85 hobetu dira emakumeek markatu zituzten puntu beltzak

Argi gehiago, sastraka gutxiago, urbanizazioa..., urte bat baino epe apur bat luzeagoan Udalak bertako emakumeek adierazitako kokapenak aldatzeko 200 jarduketa egin ditu.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Bilbao mejora el 85% de los puntos negros marcados por las mujeres

Más luz, menos maleza, urbanización... en algo más de un año, el Ayuntamiento ha realizado 200 actuaciones para reformar enclaves señalados por las vecinas como inseguros.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Euskadi erreferentzia europarra da milurtekoko ekosistemen ebaluazioan

Ingurumena Babesteko Agentzien Taldekatze Europarrak (EPA) eta Natura Kontserbatzeko Agentziek (ENCA), Euskadi “erreferente moduan” kalifikatu dute “administrazioa, unibertsitatea eta gizarte eragileak atzematen dituen Euskadiko milurtekoko ekosistemen kudeaketan eta ebaluazioan duen esperientzian” Peterborough-en (Ingalaterra) egin diren jardunaldi batzuetan.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

Euskadi, referencia europea en la evaluación de ecosistemas del milenio

Las Agrupaciones Europeas de Agencias de Protección del Medio Ambiente (EPA) y las Agencias de Conservación de la Naturaleza (ENCA), durante unas jornadas celebradas en Peterborough (Inglaterra), ha calificado al País Vasco como “un referente en su experiencia de gestión y evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Euskadi, que involucra a la administración, la universidad y a agentes sociales”.

Noticia completa

Gora / Arriba