Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

24

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Europako Multimailako Gobernantzaren Gutuna sinaduretara irekita dago

Europar Batasuneko Eskualdeen Batzordeak (CDR) «Europako Multimailako Gobernantzaren Gutuna» sinatzeko gonbidapena egin die tokiko eta eskualdeko agintariei.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

La Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa se abre a la firma

El Comité de las Regiones (CDR) de la UE invita a las autoridades locales y regionales a firmar la «Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa».

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Aktibatu+ Europar Batasuneko Green Week 2014 ekitaldirako aukeratua

Green Week-eko 61 ekimen sateliteetako bat izango da Aktibatu+, Europako Batzordeak aukeratua

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

Activate + elegida para el evento Green Week 2014 de la UE

Actívate+ será uno de los 61 eventos satélite de la Green Week, seleccionado por la Comisión Europea.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Natura 2000 Sarearen Europako Eguna

2. edizio honetan, 18 europar naziok parte hartu dute dute mundu mailako eremu babestuen sarerik handiena barreiatu asmoz.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

Día Europeo de la Red Natura 2000

En esta segunda edición, han participado 18 países europeos para difundir la mayor red de espacios protegidos del mundo.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Aurrezteko eta ekologikoak izateko lankidetza-kontsumoa

Lankidetza-kontsumitzaileek produktuak eta zerbitzuak konpartitzen eta berriz erabiltzen dituzte dirua aurrezteko eta iraunkorragoak izateko.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

Consumo colaborativo para ahorrar y ser ecológicos

Los consumidores colaborativos comparten y reutilizan productos y servicios para ahorrar dinero y ser más sostenibles.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Alde lasaiak ingurumena hobetzeko

Hirietan zaratarik gabeko aldeak ezartzeak onurak eskaintzen ditu, ingurumenekoak, osasunaren arlokoak eta ekonomikoak.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Zonas tranquilas para mejorar el medio ambiente

La implantación de áreas sin ruido en las ciudades ofrece beneficios ambientales, sanitarios y económicos.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Ibilgailu elektrikoak Euskadin “azeleratu egin du” eta Bilboko taxi-flotara iritsi da

Gero eta udal, enpresa, ospitale eta autonomo gehiagok jotzen dute Eusko Jaurlaritzak eta Energiaren Euskal Erakundeak bultzatutako teknologia horretara.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

El vehículo eléctrico “acelera” en Euskadi y llega a la flota de taxis de Bilbao

Cada vez son más los ayuntamientos, empresas, hospitales y autónomos que recurren a esta tecnología impulsada por el Gobierno Vasco y el EVE.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Ehun ibiltari bakardadearen aurka

Bilboko Ibiltarien Sareak ibiliaren ibiliz egiten du bidea bakardadeari aurre egiteko eta hiribilduan gehiengoa den belaunaldi oso baten osasuna hobetzeko. Ehun ibiltari dira egunero ohitura betetzen dutenak.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Cien paseantes contra la soledad

La red de caminantes de Bilbao hace camino al andar para combatir la soledad y mejorar la salud de una generación que es mayoritaria en la villa. Cien paseantes atajan cada jornada la rutina.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Bioeskola BBKren fruituak, baita enplegu sorreran ere

Proiektua erreferentea da Estatuan, baztertze-egoeran edo horren arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko berrikuntza sozialaren arloan eta elikagai-aztura osasuntsu eta iraunkorrak sortu eta hedatzearen arloan.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

Bioeskola BBK da sus primeros frutos laborales

Referencia estatal en materia de innovación social para la inclusión de personas en situación o riesgo de exclusión, así como en la difusión y generación de hábitos alimentarios sanos y sostenibles.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Aldundiak homofobiaren aurkako kanpaina berria abiarazi du, komunikabideekin lankidetzan

Aurtengo kanpainaren helburu nagusia jarrera homofoboetatik urrun dauden eta gizarteko oinarrizko giza eskubideen printzipioekin bat egiten duten iritziak sortzeko tresnak eskaintzea da.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

La Diputación pone en marcha una nueva campaña contra la homofobia en colaboración con los medios de comunicación

El objetivo prioritario de la campaña de este año ha sido ofrecer las herramientas que permitan crear opiniones lejos de posiciones homófobas, y más acordes a los principios de los Derechos Humanos fundamentales en la sociedad.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Antartidaren urtzea geldiezina da

Azterlan bik baieztatu egin dute sei glaziar itzel urtzen ari direla eta itsasoaren mailak 1,2 metro egingo duela gora.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

El deshielo de la Antártida es imparable

Dos estudios confirman el derretimiento de seis enormes glaciares que elevará 1,2 metros el nivel del mar.

Noticia completa

Gora / Arriba