Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

25

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Abian da Euskadiko etorkizuneko ingurumena eraikitzeko herritarren parte-hartze prozesua

Orain arte, ia 300 proposamen egin dituzte herritarrek eta eragile sozioekonomikoek Ingurumeneko Esparru-programa berria osatzeko.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

El Gobierno Vasco desarrolla el proceso de participación ciudadana para construir el medio ambiente del futuro

Hasta el momento se han recogido casi 300 propuestas de la ciudadanía y de los agentes socioeconómicos para la elaboración del nuevo Programa Marco Ambiental.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Aldundiak hondartzen web-orria berritu du, eta sakeleko telefonoetarako iHondartza aktibatu

Ingurumen Sailak beste urrats bat eman du Internet bidez hondartzei buruz eskaintzen den informazioa hobetzeko , eta hondartzen beste atal bat estreinatu du, helbide honetan: http://www.bizkaia.net/playas.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

La Diputación renueva la web de playas y activa iHondartza para teléfonos móviles

El Departamento Foral de Medio Ambiente da un paso más en la mejora de la información sobre playas a través de Internet y estrena nueva sección de playas en http://www.bizkaia.net/playas.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Leako ibarrak hainbat onura dakartza gizartearentzat

Ingurumeneko Foru Diputatua, Nazioarteko aditu eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera ikerketaren emaitzak aurkeztuko dituzte.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

La cuenca del río Lea ofrece innumerables beneficios a la población

El Diputado de Medio Ambiente junto con Expertos Internacionales y la Universidad del País Vasco presentan los resultados del estudio.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Energia-eskariak ur-eskasia handiagoa eragingo du; halaxe baieztatu du Nazio Batuen txostenak

NBE-Ura eratzen duten nazioarteko 36 bazkideren eta Nazio Batuen barnean dauden 31 entitateen arteko lankidetzaren emaitza da Munduko Ur Baliabideen Garapenari buruzko Nazio Batuen Txostena.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La demanda energética incidirá en una mayor escasez de agua, según el informe de Naciones Unidas

El Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo es fruto de la colaboración de las entidades de Naciones Unidas y los 36 socios internacionales que forman ONU-Agua.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Sestao Europako eredu hiri-birgaitze prozesuetarako erosketa publikoari dagokionez

Bizkaiko herria saiakuntza-banku izango da hiriko eraikinak modu eraginkorrean birgaitzeko teknologia berritzaileak ezartzeari eta kontratazio publikoari dagokienez.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Sestao modelo europeo para la compra pública innovadora en la rehabilitación urbana

La localidad vizcaína actuará como banco de pruebas en materia de contratación pública y adopción de tecnologías innovadoras para la rehabilitación urbana eficiente.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Bizkaiak Gaztetrans sortu du, 26 urtetik beherako gazteentzako garraio-txartel berria

Foru Aldundiak eskaria egin zuen, Ahaldun Nagusiak Batzar Nagusiei adierazitako konpromisoa betetze aldera, eta Bizkaiko gazteei garraioa eskuratzeko aukera handiagoak ematen dizkien garraio-txartel hori eskari horri esker ezarri ahal izan da.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

Bizkaia crea Gaztetrans, nuevo título de transporte para jóvenes menores de 26 años

La implantación de este nuevo título que mejora la accesibilidad de los y las jóvenes de Bizkaia al transporte responde a una petición de la Diputación Foral en cumplimiento del compromiso trasladado ante las Juntas Generales por el Diputado General.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Elikadura-segurtasuna eta pertsona adinduak

Britainiako ikerketa bati erreparatuz, 60 urtetik gorako pertsonek sukaldean praktika txarrak erabiltzeagatik elikadura-arrisku gehiago dute.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Seguridad alimentaria y personas mayores

Un estudio británico atribuye a las personas de más de 60 años mayor riesgo alimentario debido a las malas prácticas en la cocina.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Ekonomia zirkularra: agur erabili eta botatzeari

Ekonomia zirkularrak naturan inpaktua murrizten du, hondakinak baliabide bihurtzen baititu eta, gainera, enplegu berdeak sortzen baitira.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

Economía circular: adiós al usar y tirar

La economía circular reduce el impacto en la naturaleza al transformar los residuos en recursos y, además, genera empleos verdes.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Eguneroko jarrerak aldatzearen aldeko kanpaina egin du Emakundek

Emakunderen ustez, pertsonen sinesmenetan eta gizartearen eredu sinbolikoan eragitea ezinbestekoa da gizartearen eraldaketa bat burutzeko, eta horregatik jarri du abian sentsibilizazio kanpaina.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Presentación de la campaña de sensibilización de Emakunde a favor del cambio de valores

Incidir en las convicciones de las personas y en el orden simbólico social, resulta imprescindible para provocar cambios y transformaciones en la sociedad, por lo que Emakunde ha puesto en marcha esta campaña de sensibilización.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

2014ko Mundiala: zeharkako kalteak flora eta faunan

Brasilgo Landaretza Defendatzeko Erakunde Nazionalak (ANDEF) ohartarazitakoaren arabera, 350 landare-parasito berri sar daitezke herrialdean, agintariek animalia basatien gaineko ondorioei beldurra dieten bitartean

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

Mundial 2014: daños colaterales en flora y fauna

La Asociación Nacional de Defensa Vegetal (ANDEF) brasileña advierte que podrían entrar 350 nuevos parásitos vegetales en el país, mientras las autoridades temen los efectos sobre animales salvajes.

Noticia completa

Gora / Arriba