Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

28

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

‘Smart Local Governance’ Nazioarteko Topaketa

Bilbo, azaroak 6 eta 7. CGLUren Ezagutzaren Hiri Digitalen Batzordearen hurrengo nazioarteko topaketa.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

Encuentro internacional ‘Smart Local Governance’

Bilbao, 6 y 7 de noviembre. Próximo encuentro internacional de la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento de CGLU.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Lurraldearen zaintza, natura jagoteko funtsezko erreminta

Urrian Lurraldearen Zaintzaren Bigarren Aste Europarra ospatu da; bere xedea balore naturalak, kulturalak eta paisajistikoak zaintzeko erreminta honen garrantziari buruzko jarduerekin kontzientziatzea da.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

Custodia del territorio, la herramienta clave para conservar la naturaleza

En octubre, se ha celebrado la segunda Semana Europea de Custodia del Territorio, para intentar concienciar con actividades sobre la importancia de esta herramienta de conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Europako Batzordearen Kontseiluak espezie exotiko inbaditzaileei buruzko neurriak hartu ditu

Europako Batzordearen Kontseiluak espezie exotiko inbaditzaileen sarrera eta hedakuntzaren prebentzio eta kudeaketari buruzko Araudi bat onartu du. Araudiak zenbait arau ezarri ditu espezie exotiko inbaditzaileen sarreraren inpaktu negatiboak prebenitzeko, minimizatzeko eta murrizteko, bai sarrera hori nahita egiten bada eta bai nahi gabekoa bada; inpaktu horiek biodibertsitatearen eta berarekin lotutako ekosistemen zerbitzuen gainekoak dira, eta baita giza osasunaren edo ekonomiaren gainekoak ere.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

El Consejo de la Comisión Europea adopta medidas sobre las especies exóticas invasoras

El Consejo de la Comisión Europea ha adoptado un Reglamento relativo a la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. El Reglamento establece normas para prevenir, minimizar y mitigar los impactos adversos de la introducción y propagación, sea intencionada o no, de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas relacionados, así como otro tipo de impacto negativo sobre la salud humana o la economía.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Hondakinen Prebentzioaren Europar Astearen edizio berria azaroaren 22tik 30ra bitartean izango da

Hondakinen Prebentzioaren Europar Astea funtsezko proiektu gisa finkatu da azken urteotan, Europa mailan, hondakinen prebentzioaren kontzeptuaren hedakuntzarako. Aurten, 2014ko azaroaren 22tik 30era bitartean izango da; egun horietan, ekintza deszentralizatuak gauzatuko dira Europa osoan, hainbat eragilek antolatuta (administrazio publikoak, elkarte-sareak, eskolak, unibertsitateak, enpresak, GKEak, eta abar.) eta mota desberdineko publikoengana zuzenduta (publiko orokorra, langileak, ikasleak, eta abar.).

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos se celebrará del 22 al 30 de noviembre

La Semana Europea de la Prevención de Residuos se ha consolidado en los últimos años como un proyecto clave, a nivel europeo, en la difusión del concepto de prevención de residuos. Este año, tendrá lugar del 22 hasta 30 noviembre de 2014, periodo en el que se realizarán acciones descentralizadas en toda Europa organizadas por diferentes actores (administraciones públicas, redes asociativas, colegios, universidades, empresas, ONG, etc.) y destinadas a distintos tipos de audiencia (público general, trabajadores, estudiantes, etc).

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Euskal Hiriko Kongresuak «azpiegitura berdea eta lurralde berrikuntza» jorratuko ditu

Azaroaren 24an eta 25ean Euskal Hiria Kongresuaren XIII. edizioa egingo dute EHUko Letren Fakultatean, Gasteizen, gaia «Azpiegitura berdea eta lurralde-berrikuntza» izanik.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

El Congreso de Euskal Hiria abordará la “Infraestructura verde e innovación territorial”

Los días 24 y 25 de noviembre se desarrollará la edición XIII de Euskal Hiria Kongresua en la Facultad de Letras de la UPV-EHU de Vitoria Gasteiz, con el tema de la “Infraestructura verde e innovación territorial”.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Euskadiko udal ugarik hartu dute parte 2014ko Mugikortasunaren Europako Astean

Europar Batasuneko 1.900 hirik hartu dute parte «Kaleak hobetzea: horra gure aukera» lemapean egin den 2014ko Mugikortasunaren Europako Astean.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

La Semana Europea de la Movilidad 2014 concluye con una alta participación de ayuntamientos vascos

La edición 2014 de la Semana Europea de la Movilidad ha contado con la colaboración de 1900 ciudades de toda la Unión Europea bajo el lema "Una calle mejor es tu elección".

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

60.000 gida prestatu dituzte adinekoentzat, zahartze aktiboa izateko jarraibideekin

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailek adinekoen zahartzaro aktiboari eta osasuntsuari buruzko 60.000 gida editatu dituzte, euskaraz eta gaztelaniaz, adinean aurreratuta dauden adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko eta bizi-itxaropena luzatzeko asmoz.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

60.000 guías ponen en las manos de las personas mayores pautas para el envejecimiento activo

Los Departamentos de Salud y Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco han editado 60.000 guías en euskera y castellano orientadas al envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de Euskadi, con el objetivo de extender la calidad y la esperanza de vida a edades avanzadas.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

Enpresa berritzaileentzat inkubagailu berria sortu dute Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak Bizkaiko zientzia eta teknologia parkean

KABI 612 inauguratu da, laborategirik aurreratuenak dituen azpiegitura eta garapen teknologiko handia izan dezaketen konpainiak hartuko dituena. Energia iraunkortasun eta eraginkortasun alorrean, nazioarteko ziurtapen garrantzitsuenetakoa den LEED ziurtagiria du eraikinak.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

Gobierno Vasco y Diputación crean una nueva incubadora para empresas innovadoras en el parque científico y tecnológico de Bizkaia

Se ha inaugurado KABI 612, una infraestructura dotada de modernos laboratorios y destinada a compañías con gran potencial de crecimiento tecnológico. El edificio cuenta con uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de eficiencia y sostenibilidad energéticas, la certificación LEED de Plata.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Euskadin, ia 90.000 lagunek pobrezia energetikoa pairatzen dute

Arazo hori biztanleen %4ak du. Zifra hori handitu egin da fakturak igo direlako eta krisi ekonomikoak bere horretan dirauelako.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Un total de 90.000 personas sufren pobreza energética en Euskadi

Son el 4% de la población vasca. Las personas en esta situación han aumentado "por la subida del recibo y por la persistencia de la crisis".

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Ozono geruza leheneratzen ari da

Ozono geruza hobetzeko neurriak emaitzak ematen ari dira, baina adituen arabera, ezin gara lasaitu.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

La capa de ozono se recupera

Las medidas para mejorar la capa de ozono están dando sus frutos, aunque conviene no bajar la guardia, según los expertos.

Noticia completa

Gora / Arriba