Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

29

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Bizkaiko hondartzen kudeaketa erreferentziazkoa izan da Ecoplayas 2014 kongresuan

"Bizkaiko hondartzak kudeatzeko sistema integratua. 10 urte etengabeko hobekuntzaren eta ingurumenaren bikaintasunaren alde lanean" izenburupean, Bizkaiko hondartzen erdiak ingurumen eta kalitate alorrean AENORek emandako saria lortzeko baliatutako kudeaketa-politikak azaldu ditu Ingurumeneko foru zuzendariak.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

La gestión de playas de Bizkaia es referencia en el congreso Ecoplayas 2014

Bajo el título "Sistema integrado de gestión de las playas de Bizkaia. 10 años trabajando por la mejora continua y la excelencia ambiental" la Directora Foral de Medio Ambiente ha explicado las políticas de gestión que han hecho que Bizkaia haya certificado más de la mitad de sus playas con la distinción en materia de calidad y medio ambiente que otorga AENOR.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Ikastetxeetan energia aurreztea sustatzeko material didaktikoa argitaratu du Aldundiak

Hezkuntza-baliabide hori Euronet 50/50 proiektu europarraren edukietako bat da, eta argitalpena Bizkairako Energia Iraunkorrerako Estrategia -EESB 2020- barruan egiten da.

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

La Diputación publica un material didáctico para promover el ahorro energético en centros escolares

Este recurso educativo es parte de los contenidos del proyecto europeo Euronet 50/50 max, y su publicación se enmarca en la Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia, EESB 2020.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Aldundiak eta Abanto Zierbenako udalak Meatzaritzaren Kultur eta Ingurumen Parkeko Interpretazio Zentruari bultzada eman diote

Interpretazio zentroak eskualdeko ekonomiaren eta historia zein kultura ondarearen "trakzio elementu gisa" jardungo du, parke berrian bilduko baitira meatzaritzarekin zerikusia duten museo-jarduerak eta inguruko biotopoaren azterketa.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

La Diputación y el Ayuntamiento de Abanto Zierbena dan un nuevo impulso al Centro de Interpretación de la Minería

El Centro de Interpretación "servirá de elemento tractor" de la economía y patrimonio histórico y cultural de la comarca, reuniendo en el nuevo Parque las diferentes actividades museísticas relacionadas con la minería y el estudio del biotopo de la zona.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Bizkaiko Foru Aldundiak aprobetxatu ahal diren elikagaiak ez botatzeko bidea eskaini du, errezeta liburu baten bidez

Aldundiak eta Artxandako Ostalaritzako Goi Eskolako errezeta-liburu bat prestatu dute, janaria inolako beharrik gabe botatzea saihesteko. Errezeta-liburua interneten dago ikusgai.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

Bizkaia ofrece la manera de evitar el vertido de alimentos que aún se pueden aprovechar a través de un recetario

La Diputación y la Escuela Superior de Hostelería Artxanda han elaborado un recetario que se puede consultar en Internet cuyo principal objetivo es evitar la pérdida innecesaria de comida.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Hiri iraunkorraren erronka

Eraikuntza, garraioa, argiztapena eta hondakinak kudeaketa ekologikoagoarekin eta ekonomikoagoarekin. Horiek dira hiri handien etorkizuneko erronkak; hiri horietan Europako biztanleen % 80 bizi da gaur egun.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

El reto de la urbe sostenible

Construcción, transporte, iluminación y residuos con una gestión más ecológica y económica. Estos son los retos de futuro de las grandes ciudades, que ya acogen el 80% de la población europea.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Oinez-busa: eskolara oinez joateko ekimenak

Gero eta gehiago dira oinez-busak antolatzen dituzten mundu osoko hiriak, ikasleak ikastetxera oinez joan daitezen.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

Caminos escolares: iniciativas para ir andando al colegio

Cada vez más ciudades de todo el mundo organizan caminos escolares para que los estudiantes vayan a pie al colegio.

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Nola egin kirola era ekologikoan

Kirola egitea ona da osasunerako eta horregatik kirola egitea oso gomendagarria da. Dena dela, kirola egiteak eragin handiak izan ditzake ingurumenean, baina eragin horiek saihestu egin daitezke praktika oso erraz batzuen bidez.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

Cómo hacer deporte de forma ecológica

Las ventajas de hacer deporte para la salud hacen que su práctica sea más que recomendable. Sin embargo, practicar deporte también puede tener un importante impacto ambiental que puede evitarse con unas sencillos prácticas.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

10.000 gaztek parte hartu dute Aldundiak antolatutako Prestik gazteen enplegurako azokan

Foru erakundeak eta erakunde parte-hartzaileek modu positiboan balioetsi dute edizio hau, duela bi urteko parte-hartzaile kopuruaren errekorra errepikatu delarik.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

La feria de empleo juvenil organizada por la Diputación, Prestik, se consolida con la asistencia de 10.000 jóvenes

La Institución foral y las entidades participantes valoran de forma muy positiva esta edición, que repite la cifra récord de visitantes de hace dos años.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Bizkaiak bat egin du indarkeria sexistaren aurkako gaitzezpena erakusteko Beldur Barik kanpainarekin

Emakundek bultzatutako eta hiru Foru Aldundien eta EUDEL-en parte-hartzearekin Beldur Barik 2014 programak eskaintzen die gazteei indarkeria sexista identifikatzeko eta horiei Beldur Barik Jarrerarekin aurre egiteko tresnak.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Bizkaia se une a la campaña Beldur Barik para mostrar el rechazo a la violencia sexista

Impulsado por Emakunde, y con la participación de las tres Diputaciones Forales y EUDEL, el programa Beldur Barik 2014 ofrece herramientas con las que las personas jóvenes identifican la violencia sexista y le hacen frente con una actitud Beldur Barik.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Japoniak Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza sustatzeko nazioarteko sari berria aurkeztu du UNESCOren Munduko Kongresuan

Hezkuntza Iraunkorrerako Unescoren Nagoyako Munduko Konferentziak Hamarkadako 25 ekimen onenen artean aintzatetsi du Eusko Jaurlaritzaren Eskolako Agenda 21.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

Japón presenta en el Congreso Mundial de la UNESCO un nuevo premio internacional para fomentar la Educación por el desarrollo sostenible

La Conferencia Mundial de Unesco para la Educación Sostenible de Nagoya reconoce a la Agenda 21 Escolar del Gobierno Vasco como una de las mejores 25 mejores iniciativas del Decenio.

Noticia completa

Gora / Arriba