Enláz@te

Garapen iraunkorra sustatzeko aldizkaria

Boletín para el fomento del desarrollo sostenible

30

Zk

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Ingurumen saila / Departamento de medio ambiente

Gobernu Erak

Euskadiko Udalek gardentasunaren arloan egindako lanaren balantzea 2014

2013an EUDELen baitan sortutako Gardentasun Sareak, gaur egun, 31 udal eta mankomunitate 1 ditu kide aktibo gisa, eta, ondorioz, Euskadiko populazioaren %57 ordezkatzen du.

Albiste osoa

Formas de Gobierno

Balance del trabajo de los Municipios Vascos en transparencia 2014

Con 31 Ayuntamientos y 1 Mancomunidad como miembros activos en la actualidad, la Red de Transparencia creada en 2013 en el seno de EUDEL representa ya al 57% de la población vasca.

Noticia completa

Iraunkortasunerako Kudeaketa

Ekaitzetarako andela martxan jarri da

Futbol-zelai batena baino azalera handiagoarekin eta bost solairuko eraikin baten pareko altuerarekin, Etxebarriko ekaitzetarako andela Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egindako saneamendu obra nagusia da; izan ere, 33 milioi eurotik gorako inbertsioa egin da (Ur Partzuergoak berak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu dute).

Albiste osoa

Gestión hacia la Sostenibilidad

Puesta en funcionamiento del tanque de tormentas

Con una superficie superior a la de un campo de fútbol y una altura semejante a un edificio de cinco plantas, el tanque de tormentas de Etxebarri, es la mayor obra de saneamiento acometida por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con una inversión superior a los 33 millones de euros, financiados por el propio Consorcio de Aguas, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.

Noticia completa

Denon Ondasun Naturalak

Bizkaiak Urkiolako eta Armañongo bidezidor-sarearen homologazio-ziurtagiriak eskuratu ditu

Bizkaiko Mendizale Federazioak eta Xendazaletasun Batzordeak homologazio-ziurtagiriak sinatu dituzte bidezidor-sarearen egoera orokorra egokia dela egiaztatu ondorik. Urkiolan eta Armañonen homologatu diren hamaika bidezidorrek 100 kilometrotik gorako luzera daukate.

Albiste osoa

Bienes Naturales Comunes

Bizkaia consigue las certificaciones de homologación de la red de senderos de Urkiola y Armañón

La Federación Vizcaína de Montaña y el Comité de Senderismo han firmado los certificados de homologación tras comprobar la buena situación global de la red de senderos. Los once senderos homologados en Urkiola y Armañón suman más de 100 Km de vía.

Noticia completa

Kontsumoa eta Bizimodu Arduratsuak

Bizkaiko Foru Aldundiak hiru diru-laguntza lerro onartu ditu energia-eraginkortasunarekin eta bosgarren edukiontzia ezartzearekin erlazionatutako proiektuetarako

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak 2015erako eskainiko dituen diru-laguntzak argitaratu ditu, eta hiru laguntza-lerro jaso ditu energia-eraginkortasunarekin eta bosgarren edukiontzia ezartzearekin erlazionatutako proiektuetarako.

Albiste osoa

Consumo y Formas de Vida Responsables

La Diputación Foral de Bizkaia aprueba 3 líneas de subvenciones para proyectos de eficiencia energética e implantación del quinto contenedor

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia ha publicado su oferta de subvenciones para 2015, que contempla tres líneas de ayudas dirigidas a proyectos de eficiencia energética e implantación del quinto contenedor.

Noticia completa

Hirigintzaren Plangintza eta Diseinua

Hiri garapen iraunkor eta osasuneko lantaldearen emaitzak Conama 2014 biltzarrean aurkeztu ditu Udalsarea 21ek

Iraunkortasunerako Euskal Udalerrien Sareak, Udalsarea 21ek eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ingurumen kalitateari, osasunari eta ongizateari buruzko saio tekniko batean hartu zuten parte, Ingurumeneko Biltzar Nazionalaren (Conama) markoan antolatutakoa.

Albiste osoa

Planificación y Diseño Urbanístico

Udalsarea 21 presenta en Conama 2014 los resultados del grupo de trabajo de salud y desarrollo urbano sostenible

La Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, Udalsarea 21, y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco participaron en una sesión técnica celebrada en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) sobre calidad ambiental, salud y bienestar.

Noticia completa

Mugikortasun Hobea eta Trafiko Murriztea

Zirkulazioaren zarata areagotu egiten da; horrek zein eragin du gugan?

Ibilgailuen zirkulazio zaratari dagokionez, legez ezarritako maila baino maila ozenagoa pairatzen du lau europarretik batek, Europako Ingurumen Agentziak (EEA) berriki egindako azterlan baten arabera.

Albiste osoa

Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico

El ruido del tráfico aumenta, ¿cómo nos afecta?

Uno de cada cuatro europeos soporta un ruido causado por el tráfico rodado superior al legal, según un reciente estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).

Noticia completa

Osasunaren Aldeko Tokiko Ekintza

Osasun Arreta Integralaren eredu berria Bizkai osora zabaldu da

Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta eta Uribeko Osasun Erakunde Integratuak onartu ditu Osakidetzak, lehen mailako arreta eta arreta espezializatuaren arteko arraila gainditzen duen sistema honen ezarpena osatuz.

Albiste osoa

Acción Local para la Salud

El nuevo modelo de Atención Sanitaria Integral se extiende a toda Bizkaia

Osakidetza da luz verde a las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y Uribe, con lo que se completa la implantación de este sistema que supera la brecha entre Atención Primaria y Especializada.

Noticia completa

Tokiko Ekonomia Bizia eta Iraunkorra

“Bilbao Bizkaia”-k harrera bikaina izan du Finlandian, eta horrek ateak ireki dizkio Europako Iparraldeko turismoari

Aldundia eta Udala oso pozik agertu dira Bizkaiko hiriburuak eta lurralde historikoak Helsinkiko "Matka 2015-Nordic Travel Fair" azokako bisitarien artean izan duen harrerarekin. Izan ere, azoka hori Europako iparraldeko herrialdeen turismo-azoka handia da.

Albiste osoa

Economía Local Viva y Sostenible

La gran acogida de “Bilbao-Bizkaia” en Finlandia abre la puerta a la consolidación del turismo procedente del Norte de Europa

Diputación y Ayuntamiento celebran el interés con el que la capital y el Territorio Histórico han sido recibidos en Helsinki por los asistentes al "Matka 2015-Nordic Travel Fair", la gran cita turística de los países nórdicos.

Noticia completa

Berdintasuna eta Justizia Soziala

Lankidetza hiriak

Kontsumo taldeak, autoak partekatzea, moneta osagarriak… hirian elkarbizitza gizatiarragoa potentziatzeko zenbait adibide dira.

Albiste osoa

Igualdad y Justicia Social

Las ciudades colaborativas

Grupos de consumo, coches compartidos, monedas complementarias... son algunos ejemplos de cómo se puede potenciar una convivencia más humana en la ciudad.

Noticia completa

Tokiko Mailatik Maila Globalera

Herrialde gainpopulatuei zenbat kostatzen zaie klima aldaketara egokitzea?

Klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko emandako diru kantitatea kalkulatzeko, Bangladesh Garapenerako Nazio Batuen Programarekin (GNBP) eta Nazio Batuen Ingurumen Programarekin (NBIP) ari da lanean (Pobrezia eta Ingurumena Ekimena), klima aldaketaren lehenengo kontabilitate sistema osoa martxan jartzeko.

Albiste osoa

De lo Local a lo Global

¿Cuánto les cuesta a los países superpoblados adaptarse al cambio climático?

Para calcular la cantidad de dinero aportada para combatir los efectos del cambio climático, Bangladesh ha estado trabajando con el PNUD y el PNUMA-Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, para poner en marcha su primer sistema de contabilidad completo del cambio climático.

Noticia completa

Gora / Arriba